Bild: Albert Anker – Sovande flicka på en träbänk

Personer med Downs syndrom drabbas i mycket stor utsträckning av obstruktiv sömnapné (OSA) i alla åldrar. OSA påverkar både utveckling och hälsa negativt. Vanlig behandling är att operera bort tonsillerna eller att använda en andningsmask med övertryck på natten (CPAP). Dessa behandlingar hjälper ofta, men inte alla och inte helt.

I USA godkändes 2014 en behandling för vuxna med OSA där man placerar en neurostimulator under huden. Den kan sättas på när man ska sova och aktiverar då tungmuskeln vid inandning, vilket öppnar andningsvägarna. Sådan Hypoglossal Nerve Stimulation (HNS) är en effektiv behandling för måttlig till allvarlig OSA och är för närvarande godkänd att använda från 18 års ålder i USA.

Forskare i Kina har gjort en systematisk analys av forskningsstudier om HNS-behandling för ungdomar (10 – 21 år) med Downs syndrom och OSA.

9 studier inkluderades. Dessa omfattade 106 patienter. Sammantaget visade studierna att HNS-behandling signifikant sänkte AHI (apné-hypopné-index) dvs det genomsnittliga antalet andningsuppehåll per timme, mätt med polysomnografi. I genomsnitt minskade AHI med drygt 17 andningsuppehåll per timme, när 2 fallstudier exkluderades.

För 88 patienter hade också en validerad enkät om livskvalitet vid OSA (OSA-18) använts och för 62 patienter Epworth Sleepiness Scale (ESS), vilka sammantaget visade en signifikant förbättring av livskvalitet efter HNS-behandling genom minskad dagtrötthet, bättre beteende och kognition.

Uppföljningsperiodernas längd varierade; en studie hade 44-58 månader, fem hade 6-12 månader, två hade kortare än 6 månader, och en saknade uppgift. 2 patienter hade fortfarande måttlig OSA efter 44-58 månader.

Sammantaget rapporterades 17 icke allvarliga komplikationer, varav smärta eller obehag i tungan eller munnen var den vanligaste (5 patienter eller 7,3 %). Därtill rapporterades 12 allvarliga komplikationer; återinskrivning på sjukhuset (7 patienter eller 10,1 %), omoperation (4 patienter eller 5,9 %) samt trycksår (1 patient eller 1,5 %). Inga permanenta eller livshotande skador förekom.

Forskarnas slutsats är att HNS kan minska AHI signifikant och förbättra livskvalitén för ungdomar med DS, och är en potentiell alternativ behandling av OSA. Längre uppföljningar och fler studier behövs när ungdomarna blir äldre.

Läs mer:

Hypoglossal nerve stimulation in adolescents with down syndrome and obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis (2022 Oct: Pan Liu, Weiguo Kong, Caijing Fang, Kangxu Zhu, Xiaohua Dai, Xiangming Meng.) PMID36388229, PMC9640576 

FDA Approval – Inspire® Upper Airway Stimulation – P130008/S039

Relaterat på hemsidan:

Andningsmask med övertryck för bättre sömn (CPAP) (Dec 2022)

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Effekter av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)