Forskare i Arizona har studerat skillnader i språkutveckling hos 29 barn med Downs syndrom (DS), och jämfört den med sömnkvalitet (bra/dålig) på gruppnivå och med graden av sömnstörning på individnivå, samt med en kontrollgrupp med barn utan DS. Barnen var 26-64 månader gamla, i genomsnitt 3 1/2 år. Statistiska jämförelser kontrollerade också för medicinska och sociala bakgrundsfaktorer samt beteenden, inklusive symptom på autism.

Metod

Barnens sömn mättes under minst fem dygn i sträck med en aktigraf. Föräldrarna fick också besvara en enkät om barnens sömn. Språket mättes både subjektivt med föräldrarnas enkätsvar och objektivt med en inspelning på barnet av alla ljud 16 timmar per dag i fem dagar. Inspelningarna omkodades av en programvara som skiljer på bakgrundsljud, talljud från barnet, talljud från vuxen kvinna, och talljud från vuxen man. Programvaran bearbetar detta till flera olika mått. Sedan analyserades manuellt de tre 5-minutersperioder per dag när barnet talade som mest för att bedöma om talet var meningsfull kommunikation. De som gjorde denna manuella bedömning kände inte till barnens sömnkvalitet.

Resultat

19 av de 29 barnen (66%) hade dålig sömnkvalitet och 10 hade god sömn. Av barnen utan DS var det 3 av 20 (15%) som hade dålig sömnkvalitet.

Barngruppen med DS och dålig sömn hade, enligt såväl föräldrarna som den objektiva mätningen, ett mindre aktivt ordförråd och färre meningar än gruppen med DS och god sömn. I genomsnitt använde de 190 färre ord, och bara 32% kombinerade ord att jämföra med 80% i gruppen med god sömn. Även på individnivå fanns det en korrelation mellan fattigare språk och antalet sömnavbrott. Gruppen med DS och god sömn hade ett mindre ordförråd och mindre utvecklad syntax än gruppen med barn utan DS.

Sammanfattning

Forskarna anser att studien pekar på vikten av god sömnkvalitet och att små barns sömnkvalitet behöver uppmärksammas mer, även om studien är liten och kan inte visa på orsakssamband.

Sleep Disturbance and Expressive Language Development in Preschool-Age Children With Down Syndrome. (2015 Dec: Edgin JO, Tooley U, Demara B, Nyhuis C, Anand P, Spanò G.) PMID26435268, PMC4626407

Relaterat på hemsidan:

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

Effekter av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)