Forskare i Arizona rapporterar att barn med Downs syndrom som lider av obstruktiv sömnapné har i genomsnitt en verbal IQ-poäng som är nio poäng lägre än barn med Downs syndrom utan sömnapné.

Syfte med studien

God sömn är viktigt för normal inlärning och minne. Fragmenterad sömn och störd sömnstruktur är vanliga under hela livet för personer med Downs syndrom, ett tillstånd som kännetecknas av kognitiv funktionsnedsättning redan från de första månaderna i livet. Medan det är väl belagt att obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) bidrar till dålig sömnkvalitet vid Downs syndrom, så är dess konsekvenser för kognitiv och beteendemässig funktionsnedsättning fortfarande dåligt kända.

Metod

Med hjälp av ambulatorisk polysomnografi, mätte vi sömnen hos 38 självremitterade individer med Downs syndrom (15 pojkar, 23 flickor, i åldern 7-12 år, medel 9 år 7 månader). Kognitiv förmåga bedömdes med Arizona Cognitive Test Battery, en uppsättning av psykometriska test som är konstruerade och godkända för denna population.

Resultat

Bland barn med Downs syndrom var den verbala IQ-poängen 9 punkter lägre hos dem med OSAS (apné-hypopnea index, AHI > 1,5) än hos dem utan OSAS, och prestationen på mätningar av kognitiv flexibilitet var sämre. Dessutom så visade de med OSAS ökad ytlig sömn på bekostnad av djupsömnen.

Tolkning

Dessa fynd visar ett samband mellan OSAS och kognitiva utfall vid Downs syndrom. Fler studier krävs för att till fullo förstå mekanismerna bakom sambandet mellan dålig sömn och nedsatt kognitiv funktion. Sammantaget lyfter dessa rön fram betydelsen av adekvat sömn.

Läs mer:

Obstructive Sleep Apnea and Cognition in Down Syndrome, (2014, Jan: Breslin J, Spanò G, Bootzin R, Anand P, Nadel L, Edgin J.) PMID24471822, DOI: 10.1111/dmcn.12376

Relaterat på hemsidan:

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om andningsstörning (Mar 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Effekter av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)