LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  
Förbättringar har under denna mandatperiod skett för den personliga assistansen, men vår uppfattning är att de kommunala insatserna i LSS fortsätter att monteras ner. Vad vill ni göra för att återupprätta LSS intentioner även för de övriga nio insatserna (boende, daglig verksamhet, avlösning, ledsagning, kontaktperson m.fl.)?  

Vår kommentar till svaren som har kommit in:

De enda vars svar åtminstone touchar frågan vi ställer är MP och V. I övrigt handlar ”svaren” om andra saker såsom habilitering, hjälpmedel, arbete och assistans. Generellt uppfattar vi att partierna inte förstår vad det är vi frågar om. Vi hoppas på mer och fördjupad dialog kring denna fråga! 

MODERATERNA:

Moderaternas utgångspunkt när vi utformar vår politik är den enskilde människan. När det handlar om LSS-lagstiftning och insatser innebär det att lagar och regelverk ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det. Vi värnar om LSS-reformens långsiktiga hållbarhet och legitimitet. Det är politikens uppgift att säkerställa att lagar, finansiering och regelverk lever upp till detta. Vi föreslår bl.a. att rehabilitering, habilitering och tillgången till hjälpmedel ska vara god, jämlik och kunskapsbaserad. I detta syfte föreslår vi att det ska tas fram nationella riktlinjer gällande rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. Idag finns oacceptabla skillnader mellan Sveriges 21 regioner och 290 kommuner när det gäller tillhandahållande av rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Det duger inte. 

CENTERPARTIET:

Vi behöver komma tillbaka till det som var grundtanken med LSS – en frihetsreform och en rättighetslagstiftning. Dagens lagstiftning ger inte en likvärdig assistans överallt och till alla som behöver. Centerpartiet vill därför att staten får hela huvudmannaskapet samtidigt som Försäkringskassan behöver få mer och bättre kompetens. Detta för att skapa likvärdighet i hela landet. Utöver problemet med det delade huvudmannaskapet finns det också skäl att förändra hur de grundläggande behoven ska bedömas. Det handlar om människors liv och rätten till en normal vardag. De tvåårsomprövningarna som tidigare fanns är just nu stoppade och vi vill inte att de återinförs.

FI:

Vi i Fi anser att alla med varaktig normbrytande funktionalitet i behov av stöd och service i sin vardag efter behovsprövning bör få detta. Det stöd som samhället ger personer med behov av stöd och service enligt LSS ska inte ses som flexibelt, där rätten till stöd och livskvalitet tolkas olika beroende på de statliga eller kommunala finansiärernas status. Det ska inte vara möjligt att vid omprövning minska omfattningen av insatserna, om livssituationen är oförändrad. Det bör även vara möjligt att få insatser efter 65-årsdagen, då det är stor skillnad på den hjälp som ges via äldreomsorgen respektive handikappomsorgen.  

KRISTDEMOKRATERNA:

När det gäller den personliga assistansen så har det precis som ni beskriver skett vissa förbättringar och Kristdemokraterna har varit drivande för att få dessa på plats. Det handlar exempelvis om att andning och sondmatning skulle bli grundläggande behov och initiativ, tillsammans med M och V, till den pågående utredning som krävs för att ta fram detaljerna kring hur ett statligt huvudmannaskap ska vara utformat. Det var också kristdemokraterna – som ensamt parti – som la förslaget om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Det är den enskilt viktigaste åtgärden som krävs för att rädda assistansen. Vi är därför glada över att en majoritet i riksdagen har ställt sig bakom förslaget. Men eftersom socialministern (S) har uttalat att regeringen inte kommer verkställa riksdagens vilja så krävs det en ny borgerlig regering med ett starkt inslag av Kristdemokraterna för att den personliga assistansen återigen ska bli den frihetsreform som det var tänkt. 

När det gäller att stärka rätten till övriga LSS-insatser så är de som ni beskriver i grunden ett kommunalt ansvar. Från nationellt håll har Kristdemokraterna fått stöd i riksdagen för att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till en fast myndighetskontakt. Genom att en myndighetsperson är väl förtrogen med tidigare utredningar och insatser kan det skapas förtroende och tillit mellan myndigheten och den som söker en LSS-insats. Något som i förlängningen stärker förutsättningarna för en bättre kontinuitet i ärendehanteringen och för uppföljning av de beviljade insatsernas kvalitet. Vi har också fått stöd i riksdagen för vårt förslag att föräldrar till barn med funktionsnedsättning (inklusive NPF) ska få hjälp av en koordinator för att styra upp samordningen mellan alla de kontakter som behöver tas mellan exempelvis skola, vård, habilitering eller rehabilitering för att vardagen ska funka. Kristdemokraterna har genom motioner i riksdagen också lyft behovet av ökad kompetens bland personal inom LSS, hälso- och sjukvården och andra relevanta verksamheter som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning. Något som är viktigt för att insatserna ska hålla god kvalitet och möta den enskildes behov.  

LIBERALERNA:

Flera satsningar behöver göras. Liberalerna vill göra habiliteringsersättningen obligatorisk för alla kommuner. Införa en Stöd till arbete garanti. En kraftfull nationell satsning på kompetensutveckling inom LSS i ett LSS-lyft. ”Kompetens i LSS-boenden” (mars 2021), visade att bristen på elementär kunskap hos personal som arbetar inom LSS-verksamheter. Efter år av larmsignaler krävs krafttag för att stärka människors med funktionsnedsättning rätt till trygghet och livskvalitet. Det finns idag för få gruppboenden och LSS-boenden. Detta beror delvis på felprioritering av personer som bor där och delvis låren brist på boenden. Detta måste snarast rättas till. Vi menar att det behövs en kraftfull tillsyn över antalet likaväl som kvaliteten. 

MILJÖPARTIET:

Det behöver byggas fler gruppboenden och anpassade lägenheter för att fler i realiteten ska kunna flytta till ett boende som passar var och en. Man ska inte behöva vänta lika länge som många i dagsläget behöver. Vad gäller daglig verksamhet vill vi ha en översyn av habiliteringsersättningen, det är inte rimligt med de låga nivåer som finns på många håll i dagsläget och ibland ingen alls. Det är också viktigt att ha möjlighet att pröva andra jobb med stöd av insatser från arbetsförmedlingen eller särskilda projekt. Det behöver finnas en rätt till personlig kontakt med arbetsförmedlingen som kan hjälpa till att se vilka möjliga vägar som finns, även för den som har rätt till daglig verksamhet. När det gäller kontaktperson vill vi förtydliga att man ska kunna ha rätt till kontaktperson även om man bor på ett gruppboende, om man behöver det. Ofta hänvisas till att personal på boendet ska kunna ersätta behovet av såväl kontaktperson som ledsagning. Ibland kan det fungera, men långt ifrån alltid och det är den enskildes behov som ska vara i centrum. Ledsagning anser vi att man ska man kunna få i större utsträckning än i dag.  

SOCIALDEMOKRATERNA:

Vi vill reformera LSS för att få en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet. Det har blivit tydligt att dagens lagstiftning inte duger utan behöver reformeras. Som ett första steg vill vi reformera lagen utifrån förslagen från den utredning som just arbetar med förslag om statligt huvudmannaskap. Utredningen ska lämna sina förslag i början på nästa år. 

 VÄNSTERPARTIET:

Vi anser att alla ska ha rätt att leva ett liv som andra med utgångspunkt från våra individuella behov. LSS bör återupprättas som en rättighetslagstiftning som styrs av behov och garanterar grundläggande rättigheter. I över 10 år har tillämpningen av lagstiftningen förändrats i kombination med politiska viljeriktningar om att dämpa kostnaderna fått kraftigt genomslag. Vi vill bryta med denna utveckling med målsättningen att återupprätta lagens grundintentioner och utifrån den utveckla och modernisera lagstiftningen. T.ex. vill vi att tillgången till fritidshjälpmedel, färdtjänst, kontaktpersoner, ledsagare och personlig assistans stärks. 

SVERIGEDEMOKRATERNA:

Det är Sverigedemokraternas inställning att daglig verksamhet i högre grad än i dag ska bidra till personlig utveckling och möjligheter att förvärva och upprätthålla förmågor utifrån egna förutsättningar och önskemål. Vi vill fastställa en skälig, lägsta ersättning som är tvingande för kommunerna att förhålla sig till. Ersättningen skall självklart också gälla personer som har daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen. Vi vill också utreda möjligheten att införa ett system med skyddsnät för dem som råkar ut för skador under daglig verksamhet. Reglerna för daglig verksamhet måste bli mer flexibla och bör ses över. SD