Välkomna till Skåne-avdelningens årsmöte i Malmö!

Anmälan: skane@svenskadownforeningen.se. Meddela också om du önskar specialkost.

Tid:
 Lördagen den 28 januari 2023 klockan 11.30. Föreningen bjuder på aktiviteter i simhall eller
ishall klockan 11.00 – 13.00. Lätt lunch (kyckling) serveras kl 13.00 – 14.00.

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. ANMÄLAN OM DELTAGANDE TILL
skane@svenskadownforeningen.se. Meddela också om du önskar specialkost.

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare, 2 justerare samt 2 rösträknare för mötet.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelser.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
8. Revisionsberättelse.
9. Godkännande av verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av årets resultat.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.
12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande.
13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant.
14. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte.
16. Verksamhetsplan för det kommande året.
17. Behandling av inkomna motioner.
18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte.
19. Övriga frågor.
20. Mötet avslutas.

Eventuella motioner till avdelningens årsmöte skall sändas till skane@svenskadownforeningen.se
senast den 20 januari 2022.

Reservation för eventuella ändringar.