Styrelsen för Avdelning Norrbotten hälsar alla medlemmar välkomma till årsmöte 2024!

Datum: tisdag 13/2 – 2024.
Tid: 17:00-max kl 19.00.
Plats: Leos Lekland, Handelsvägen 19, 973 45 Luleå.

Vi ser fram emot att träffas och prata om vad vi vill göra tillsammans.

För att vara med och rösta vid mötet så krävs det bara att man är medlem, minst 16 år och har betalat sin medlemsavgift.
Motioner (förslag på förändringar eller hur och vad vi ska göra i föreningen) bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Det vill säga senast 6 februari.
norrbotten@svenskadownforeningen.se

Varmt Välkomna!

Styrelsen

Avdelning Norrbotten

Dagordning för årsmöte 2024.

· 1. Mötets öppnande.

· 2. Val av Ordförande för mötet.

· 3. Val av Sekreterare, Justerare samt Rösträknare för mötet.

· 4. Fastställande av röstlängd.

· 5. Godkännande av kallelse till mötet.

· 6. Fastställande av Dagordningen.

· 7. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse.

· 8. Revisionsberättelse.

· 9. Godkännande av styrelsens Verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av     vinst eller förlust.

· 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

· 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.

· 12. Val av Styrelse, minst 3 personer, varav en sammankallande.

· 13. Val av Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.

· 14. Val av Ombud och Suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte    2024.

· 15. Verksamhetsplan för 2024.

· 16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

· 17. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2024.

· 18. Övriga frågor.

· 19. Mötets avslutande.