Grönt te innehåller EGCG

Grönt te-extraktet EGCG har visat positiva effekter på kognitiv träning hos unga vuxna med Downs syndrom. Forskare i Spanien och Frankrike har nu genomfört en första studie av EGCG-behandling för barn i åldern 6-12. Behandlingen är säker, men visade ingen signifikant effekt på kognition och adaptiv förmåga.

Bakgrund

Det är visat i cell och djur-studier att EGCG minskar effekten av DYRK1A – en gen på kromosom 21 som kan kopplas till hjärnans utveckling och intellektuell funktionsnedsättning. Det är inte fastställt när det är bäst att genomföra en behandling som dämpar effekten av den extra DYRK1A-kopian, men störst effekt kan förväntas under fostertiden. En Fas2-studie som genomfördes 2012-2014 visade att grönt te-extrakt med EGCG var säkert och förbättrade effekten av kognitiv träning hos unga vuxna (16-34 år) med Downs syndrom.

PERSEUS-studien

Forskarna har därefter fortsatt med en studie av EGCG-behandling för barn med DS i åldern 6-12 år. Studien är en Fas1b-studie med det primära syftet att se om EGCG-behandling är säkert, och det sekundära syftet att undersöka effekter på kognitionen och adaptiv förmåga. Studien är en randomiserad, multicenter, dubbel-blind, placebokontrollerad, parallell-grupps-studie. Den genomfördes i Barcelona, Sevilla, Madrid, Santander och Paris, från februari 2018 till mars 2020.

72 barn i åldern 6-12 år (i genomsnitt drygt 9 år) påbörjade behandlingen och 66 barn fullföljde.

De behandlades antingen med EGCG (10mg/kg kroppsvikt/dag) i näringsdrycken FontUp, eller FontUp utan EGCG (placebo-gruppen). Barnen fick hälften på morgonen och hälften på eftermiddagen.

Det är visat att FontUp normaliserar biomarkörer i plasma och passerar blod-hjärn-barriären hos möss med en extra kopia av DYRK1A.

Undersökningar

Innan behandlingen startade undersöktes barnen med EEG, EKG, ultraljud av hjärtat, blodprover, urinprover, och en neuropsykologisk utvecklingsbedömning gjordes. Undersökningar genomfördes också efter 3 månaders behandling och när behandlingen avslutades efter 6 månader. 3 månader efter avslutad behandling så genomfördes ytterligare en neuropsykologisk utvecklingsbedömning.

Säkerhet

Totalt rapporterades 229 möjliga biverkningar, varav 214 var milda, 12 måttliga och 3 allvarliga. De allvarliga biverkningarna rapporterades alla från placebo-gruppen. Placebo-gruppen hade något högre andel patienter med rapporterade biverkningar.

Inga förändringar noterades i undersökningar av hjärta, njurar och lever, och inte heller några neurofysiologiska förändringar.

Effekt

Inga statistiskt signifikanta och konsistenta skillnader i utveckling av kognition och adaptiv förmåga kunde konstateras mellan EGCG-gruppen och placebo-gruppen vid månad 6 och månad 9.

EGCG har låg biotillgänglighet och forskarna mätte koncentrationen av homocystein och DYRK1A i blodplasma som indirekta markörer för EGCG-aktivitet. Man fann ingen signifikant förändring av DYRK1A-koncentrationen.

I den tidigare studien med unga vuxna så steg homocystein-nivåerna i EGCG-gruppen. I den här studien med barn så förändrades inte homocystein-nivån i EGCG-gruppen. Däremot så sjönk nivån i placebo-gruppen. Forskarna tror att det kan bero på att FontUp innehåller bland annat Omega-3 och B-vitaminer. Omega-3 och B-vitaminer har motsatt effekt på homocystein jämfört med EGCG.

Varför såg man ingen signifikant effekt på kognitionen?

Forskarna listar några möjliga förklaringar till att man inte kunde mäta någon signifikant effekt av EGCG på kognitionen:

  • Att EGCG-dosen inte nådde en farmakologiskt tillräcklig koncentration i blodet
  • Att EGCG inte har effekt på barn i åldern 6-12 år
  • Att koncentrationen av EGCG sjönk för lågt under natten
  • Att andra ämnen i FontUp som Omega-3 och B-vitaminer kan ha haft positiva effekter på placebo-gruppen
  • Att de neuropsykologiska testerna inte var tillräckligt känsliga

Den sista punkten stöds till viss del av att föräldrarnas bedömningar av barnens utveckling av exekutiv förmåga och trivsel i skolan (med BRIEF-P och PedsQL) var till EGCG-gruppens fördel.

Analyser per kön och utvecklingsnivå

Forskarna analyserade föräldrarnas bedömningar vidare och hittade möjliga samband med kön respektive utvecklingsnivå. Barn med högre mental ålder hade en möjlig positiv effekt av EGCG på språk, minne och adaptiv förmåga. Flickor som fick EGCG hade en förbättring av exekutiv förmåga, arbetsminne, planering och livskvalitet. Antalet barn i dessa sub-grupper är dock för få för generella slutsatser.

Framtida studier

Den stora svagheten med studien var att man inte mätte koncentrationen av EGCG i plasma. I framtida studier behöver forskarna kunna mäta EGCG-koncentrationen för att förstå kopplingen till DYRK1A-koncentrationen.

Sammanfattning

EGCG (10 mg/kg kroppsvikt/dag, max 400 mg/dag) är säkert för barn i åldern 6-12 år. EGCG hade ingen signifikant effekt på kognitionen eller adaptiv förmåga. Det är möjligt att EGCG kan ha positiva effekter, särskilt för flickor, men tills ytterligare forskning är genomförd så finns det inga kliniska argument för att ge EGCG till barn med DS.

Läs mer:

Safety and preliminary efficacy on cognitive performance and adaptive functionality of epigallocatechin gallate (EGCG) in children with Down syndrome. A randomized phase Ib clinical trial (PERSEUS study). (2022, Aug: Cécile Cieuta-Walti, Aida Cuenca-Royo, Klaus Langohr, Claire Rakic, Ma Ángeles López-Vílchez, Julián Lirio, Domingo González-Lamuño Leguina, Teresa Bermejo González, Jordi García García, Maria Rimblas Roure, Ana Aldea-Perona, Laura Forcano, Maria Gomis-Gonzalez, Sebastià Videla Cés, Florence Lacaille, Aimé Ravel, Clotilde Mircher, Hervé Walti, Nathalie Janel, Julien Dairou, Marilyne Lévy, Sophie Durand, Mara Dierssen, Silvia Sacco, Rafael de la Torre Fornell, PERSEUS Study Group) PMID35951014, DOI:10.1016/j.gim.2022.06.011 (open access)

Pediatric Exploratory Research Study of EGCG Use and Safety (PERSEUS)
Clinical Trials NCT03624556

EU: Max 800 mg EGCG / dag

Relaterat på hemsidan:

På väg mot minskad cell-stress (Jun 2021)

Extrakt av grönt te / EGCG och ansiktets utveckling vid Downs syndrom (Mar 2021)

Näringsdryck med EGCG (Jul 2017)

Brist på energi (Feb 2017)

Grönt te-extrakt ger bättre kognitiv och adaptiv förmåga (Aug 2016)

Ämne i grönt te hjälper hjärnan (Jan 2015)

Temadag om kost och rörelse intresserade många (Apr 2016)

Oxidativ stress är utmärkande för Downs syndrom (Nov 2015)

Hur en extra kopia av DYRK1A påverkar nervcellstillväxten (Jan 2015)