Sammanfattning av två presentationer vid World Down Syndrome Congress 2012 om sömnbesvär:

Sally R. Shott, M.D. Professor vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center: Obstructive Sleep Apnea (OSA) in Children with Down Syndrome + Persistent OSA after T&A Current treatments and new research: DYMOSA study (pdf)

Lizzie Hill BSc RPSGT, PhD Research Fellow, Dept. of Sleep Medicine, The University of Edinburgh: Snoring, sleepiness and behavioural correlates in Scottish adults with Down’s Syndrome (pdf)

I korthet:

Sömnapné är allvarligt

Sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) ger syrebrist, förhöjda halter av koldioxid, högre nivåer av stresshormon, fragmenterad sömn och ökad belastning på hjärtat. Om detta pågår en längre tid får det allvarliga konsekvenser.

Sömnapné är vanligt hos personer med Downs syndrom

Sömnapné  är betydligt vanligare hos personer med Downs syndrom  än hos övriga befolkningen på grund av anatomi, muskelslapphet, infektioner och övervikt.  Förekomsten av sömnapné har i olika studier varierat mellan 57 och 100%. Även andningsproblem under sömnen som inte klassificeras som OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) är vanligt och har negativa konsekvenser.

Sömnapné är underdiagnosticerat och underbehandlat hos personer med Downs syndrom

Föräldrar till barn med Downs syndrom underskattar allvaret i barnens sömnsvårigheter:
– I en studie 1984 bland barn utan Downs syndrom som diagnosticerats med sömnapné, så rapporterade 96% av föräldrarna att barnen hade sömnsvårigheter och 78% att de hade apnéer
– I en studie 1991 bland barn med Downs syndrom som diagnosticerats med sömnapné, så rapporterade 68% av föräldrarna inga symptom på sömnapné.

Sömnapné förbises hos barn och vuxna med Downs syndrom pga att en del symptom kan förekomma av andra orsaker. Symptom kan vara till exempel snarkning, orolig sömn, sovställningen, mardrömmar, andningsproblem, dagtrötthet, initiativlöshet, kognitiva problem: sämre koncentrationsförmåga, minne och inlärning, sämre motorik, beteendeproblem, nedstämdhet, sämre allmäntillstånd och tillväxt.

Objektiv diagnos kan ställas med hjälp av sömnvideo, nattlig mätning av syrehalt och puls eller polysomnogram. Det amerikanska vårdprogrammet för Downs syndrom rekommenderar sedan 2011 att alla barn med Downs syndrom skall genomgå ett polysomnogram vid 4 års ålder – oavsett om symptom noterats eller ej.

Sömnapné kan behandlas

Sömnapné kan behandlas kirurgiskt eller medicinskt, till exempel genom att operera bort tonsiller och adenoid, kortisonsprej i näsan, övertryck med hjälp av CPAP, extra syrgas o s v.

Relaterat på hemsidan:

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

Effekter av sömnstörningar på exekutiv förmåga (Jul 2013)