Forskare vid University of Arizona rapporterade i juni 2013 viktiga och betydande samband mellan kognition och sömnstörningar, särskilt i samband med sömnapné, hos individer med Downs syndrom. I tidskriften Research in Developmental Disabilities, presenterade forskarna samband mellan sömnstörningar och exekutiva funktioner, som förmåga till flexibelt tänkande, hos personer med Downs syndrom.

Sammanfattning

Den höga förekomsten av sömnstörningar, särskilt obstruktiv sömnapné, är väl dokumenterad hos barn med Downs syndrom. Däremot finns endast ett fåtal studier som fokuserat på äldre barn och unga vuxna i denna population. Med tanke på förekomsten av sömnstörningar och den tidiga uppkomsten av Alzheimers sjukdom, behövs det mer insatser för att undersöka sambandet mellan sömn och kognition vid Downs syndrom.

Tjugonio ungdomar och unga vuxna med Downs syndrom deltog i den aktuella studien. Föräldrarna rapporterade om barnens sömnsvårigheter med hjälp av en väl validerad mätmetod av sömnproblem vid utvecklingsstörning. Baserat på teoretiska modeller som kopplar obstruktiv sömnapné till funktionsnedsättning i prefrontala hjärnbarken, testades komponenter i exekutiva funktioner som har visat sig vara nedsatt i tidigare studier av Downs syndrom.

För det första indikerar resultaten att deltagare med Downs syndrom med högre Body Mass Index (BMI) även hade fler rapporter om sömnapnésymptom från sina föräldrar. Individer med höga skattningar av sömnstörningar visade också större svårigheter med exekutiva funktioner.

Dessa resultat tyder på att sömnstörningar kan utgöra en risk för exekutiva funktioner hos unga vuxna. Framtida studier bör undersöka om denna risk kan leda till tidigare debut av demens eller snabbare försämring vid Alzheimers sjukdom. Vidare krävs ytterligare studier för att undersöka effekten av träningsinsatser och viktminskning på sömnstörningar i denna population.

Läs mer:

The impact of sleep disruption on executive function in Down syndrome. (2013, Jun: Chen CC, Spanò G, Edgin JO.) PMID23584183

Relaterat på hemsidan:

Sömnstörningar kan vara ett problem i alla åldrar (Jan 2018)

Sömnstörning och språkutveckling hos förskolebarn (Feb 2016)

Uppskattad föreläsning om sömnrelaterad andningsstörning (Mar 2014)

Hypotes: Dålig sömn ger snabbare försämring mot Alzheimer (Feb 2014)

Obstruktiv sömnapné och verbal förmåga (Feb 2014)

WDSC 2012: Sömnapné hos barn och vuxna med Downs syndrom (Aug 2012)