Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen efterlyser en tydlig  förklaring från Folkhälsomyndigheten om varför vuxna med Downs syndrom inte prioriteras för en påfyllnadsdos vaccin mot SARS-Cov 2.

Vuxna med Downs syndrom uppfyller myndighetens egen definition av personer som löper störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp, en bedömning som bekräftas av den nyligen publicerade brittiska studie som Folkhälsomyndigheten har tagit del av och som visar att bland vaccinerade personer utgör diagnosen Downs syndrom den högsta orsaksspecifika risken för att dö i covid-19: https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2244

Vidare har Forskningsgrupp T21 som samlar forskning kopplad till Downs syndrom, gjort en forskningsöversikt och kommit fram till att risken att dö i covid-19 för en 40-årig person med diagnosen Downs syndrom är jämförbar med en person på 80 år utan Downs syndrom.

Vi hänvisar även till Folkhälsomyndighetens egen skrivelse Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till ytterligare befolkningsgrupper (utgivningsdatum den 211102). Där uttrycks att det är av stor vikt att förhindra sjukdomsfall bland personer med nedsatt immunförsvar och andra med riskfaktorer, eftersom de löper störst risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp (sid. 21). Hit hör enligt Folkhälsomyndighetens egen lista vuxna med Downs syndrom. Men trots detta finns de inte med i Folkhälsomyndighetens rekommendation över befolkningsgrupper som ska erbjudas en påfyllnadsdos i närtid. 

Folkhälsomyndigheten skriver angående personer med nedsatt immunförsvar och andra riskfaktorer: ”När skyddseffekten klingar av över tid utsätts dessa grupper åter för risk i samband med frekvent kontakt med vård- och omsorgspersonal samt anhöriga i miljöer där smitta lätt sprids.” (sid. 21).

Folkhälsomyndigheten konstaterar att en tredje dos vaccin ger ett mycket gott skydd: 
 (…) ”en påfyllnadsdos ger en signifikant ökning av neutraliserande antikroppar mot ett flertal SARS-Cov-2-varianter inklusive deltavarianten.” (sid. 22).  

Och det råder inte heller någon brist på vaccin:  
”Tillgången till mRNA-vacciner är god i landet och utgör inget hinder för att rekommendera en påfyllnadsdos till delar av den svenska befolkningen.” (sid. 20). 

De flesta personer med Downs syndrom och personer med LSS-insatser tillhörde grupp 2 i vaccinationsprogrammet, på grund av den kraftigt ökade risken för dem att bli allvarligt sjuka i covid-19. Detta innebär att det har gått mer än 6 månader, ofta 7 – 8 månader, sedan de fick de första doserna vaccin. Det är även en grupp som i stor utsträckning bor i bostad med särskild service, enligt LSS, eller på andra sätt är i behov av fysiskt nära stöd med risk för att bli smittad av personal eller anhöriga.

Socialstyrelsen har uppmärksammat överdödligheten i gruppen som bor på LSS-boenden 2020: Andelen smittade med covid-19 är lägre inom LSS än i totalbefolkningen, men andelen avlidna är högre. Andel avlidna i totalbefolkningen år 2020 var 1,6 procent. Andelen smittade som avlidit med covid-19 bland personer med personlig assistans eller assistansersättning var 6,8 procent, bland boende i LSS-bostad, 4,2 procent. Till skillnad från övriga befolkningen var en majoritet av dem som har avlidit under 70 år, 64 procent. (Socialstyrelsen. Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser enligt LSS, augusti 2021, sid. 18 ff).

Men enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation ska gruppen ”övriga personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19-infektion enligt Folkhälsomyndighetens lista”, erbjudas en påfyllnadsdos ”i ett nästa steg längre fram”. Först ska hela den stora gruppen mellan 65 – 79 år (över 1.5 miljoner personer, källa: SCB) samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård få sin tredje dos.

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen vill ha ett tydligt svar på varför vuxna med Downs syndrom, i synnerhet, samt vuxna med LSS-insatser inte prioriteras för en påfyllnadsdos, när det finns så många studier och statistik som visar på den kraftigt förhöjda risken för allvarlig sjukdom och död för personer som tillhör dessa grupper. Vi avslutar med att uppmana Folkhälsomyndigheten att ändra sin rekommendation om påfyllnadsdos, så att framför allt vuxna med Downs syndrom kan vaccineras parallellt med åldersgruppen 65 – 79 år.

Riksförbundet FUB                                                        Svenska Downföreningen

Christina Heilborn                                                         Anna Brandström Förbundssekreterare                                                    Vice ordförande