Klassrumsbaserad språkträning innebär ett samarbete mellan viktiga vuxna som finns nära eleven. Det innebär att man utgår från skolans kursplan och den undervisning som sker i klassrummet som en grund för språkträningen. Språkträningen kommer på så sätt att ha ett mål i sig men också att vara förberedande inför de kunskapskrav som kursplanen ställer.

Det gäller att förstå både de språkliga krav som ställs på eleven och de språkliga resurser som eleven har. Sen gäller det att göra anpassningar så att mötet mellan krav och resurser blir så bra som möjligt.