Svenska Downföreningen har idag skickat nedanstående tre frågor inför valet till de nio största partierna (enligt riksdagsvalet 2018).
Svaren kommer att redovisas på vår webbplats, i sociala medier och till våra medlemmar efter semestrarna. Vi ser fram emot att ta del av vad de olika partierna säger!

Vi i Svenska Downföreningen undrar hur ni som parti ställer er i följande frågor:

 • LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  Förbättringar har under denna mandatperiod skett för den personliga assistansen, men vår uppfattning är att de kommunala insatserna i LSS fortsätter att monteras ner. Vad vill ni göra för att återupprätta LSS intentioner även för de övriga nio insatserna (boende, daglig verksamhet, avlösning, ledsagning, kontaktperson m.fl.)?
 • Från bidragstagare till arbetstagare
  Downs syndrom (DS) kännetecknas bl. a. av ett långsammare lärande. På grund av gamla “kunskaper”/fördomar och eftersom potentialen hos barn med DS inte alltid syns tidigt i livet sätts många barn i ”träningsskola” redan vid 6 års ålder.
  Människor med Downs syndrom blir på det sättet i stor utsträckning redan i småbarnsåren hänvisade till ett livslångt bidragsberoende. Det finns sedan ganska små möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Men alla kan förstås på olika sätt bidra till arbetsmarknaden i stället för att enkom leva på bidrag. En konsekvens av det blir ett liv i fattigdom. Detta trots att många faktiskt har potential att kunna ha t. ex. ett anpassat arbete. 

  Hur ser ni på det och vad vill ditt parti göra åt detta?
 • Rätt till rättshjälp
  Som en person som står i ett starkt beroendeförhållande till samhällets omsorg (LSS, SoL mm) har man idag mycket små möjligheter att utöva sina lagliga rättigheter. Det är svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning att förstå myndigheternas språk och processer och att driva t. ex. ett överklagande till Förvaltningsrätten själv. Då människor med DS, som i princip alltid lever i ekonomisk utsatthet, dessutom själv behöver betala rättsombud/advokat leder det till att det är mycket svårt att rätt även när man kanske har rätt. Myndigheter och kommuner har tillgång till juridisk expertis. Maktbalansen blir minst sagt ojämn mellan personen med DS som överklagar och den myndigheten eller kommun vars beslut överklagas.

  Hur ser ert parti på detta och vad vill ni göra åt detta problem?