Vi har fått svar från de nio partier som vi skickade våra frågor till. Generellt kan man säga att kunskapen och kompetensen är låg om våra prioriterade punkter, exempelvis är flera av deras svar inte faktiska svar på frågorna utan de skriver om andra saker. 

Några konkreta svar och också förslag på åtgärder får vi dock och det är vi glada för! 

Sammanfattningsvis får vi här ändå några vallöften som är i linje med de frågor vi själva driver, dessa kommer vi självklart att följa upp och bevaka under kommande mandatperiod. Vi får också en tydlighet i vilka av våra viktigaste frågor som inte finns på partiernas agendor, det är bra för att planera upp vårt fortsatta arbete!  

 • LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  Förbättringar har under denna mandatperiod skett för den personliga assistansen, men vår uppfattning är att de kommunala insatserna i LSS fortsätter att monteras ner. Vad vill ni göra för att återupprätta LSS intentioner även för de övriga nio insatserna (boende, daglig verksamhet, avlösning, ledsagning, kontaktperson m.fl.)?

Vår kommentar till svaren som har kommit in på fråga ett:

De enda vars svar åtminstone touchar frågan vi ställer är MP och V. I övrigt handlar ”svaren” om andra saker såsom habilitering, hjälpmedel, arbete och assistans. Generellt uppfattar vi att partierna inte förstår vad det är vi frågar om. Vi hoppas på mer och fördjupad dialog kring denna fråga! 

 • Från bidragstagare till arbetstagare
  Downs syndrom (DS) kännetecknas bl. a. av ett långsammare lärande. På grund av gamla “kunskaper”/fördomar och eftersom potentialen hos barn med DS inte alltid syns tidigt i livet sätts många barn i ”träningsskola” redan vid 6 års ålder.
  Människor med Downs syndrom blir på det sättet i stor utsträckning redan i småbarnsåren hänvisade till ett livslångt bidragsberoende. Det finns sedan ganska små möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Men alla kan förstås på olika sätt bidra till arbetsmarknaden i stället för att enkom leva på bidrag. En konsekvens av det blir ett liv i fattigdom. Detta trots att många faktiskt har potential att kunna ha t. ex. ett anpassat arbete. 

  Hur ser ni på det och vad vill ditt parti göra åt detta?

Vår kommentar till svaren som har kommit in på fråga två:

Ett enda parti (SD) berörde problematiken med att barn ”döms” till daglig verksamhet redan i sexårsåldern. De flesta partier håller med oss om att fler med Downs syndrom behöver ha ett riktigt arbete. Några partier har konkreta förslag kring hur det ska gå till, KD och SD är de som är tydligast. V lyfter också arbetsmiljön på Daglig Verksamhet, som vi inte frågade om men som är viktigt för oss. L och C lyfter specifikt offentlig sektors ansvar för att själva anställa personer med funktionsnedsättningar, det håller vi med om. 

 • Rätt till rättshjälp
  Som en person som står i ett starkt beroendeförhållande till samhällets omsorg (LSS, SoL mm) har man idag mycket små möjligheter att utöva sina lagliga rättigheter. Det är svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning att förstå myndigheternas språk och processer och att driva t. ex. ett överklagande till Förvaltningsrätten själv. Då människor med DS, som i princip alltid lever i ekonomisk utsatthet, dessutom själv behöver betala rättsombud/advokat leder det till att det är mycket svårt att rätt även när man kanske har rätt. Myndigheter och kommuner har tillgång till juridisk expertis. Maktbalansen blir minst sagt ojämn mellan personen med DS som överklagar och den myndigheten eller kommun vars beslut överklagas.

  Hur ser ert parti på detta och vad vill ni göra åt detta problem?

Vår kommentar till svaren som har kommit in på fråga tre:

De flesta partier lyfter diskriminering och rättssäkerhet vilket är bra men inte det vi frågade efter. S menar att myndigheterna redan har ett ansvar för detta – men frågan ställs ju därför att det inte fungerar idag! MP föreslår en utredning, L, KD och SD lyfter LSS-inspektion, C nämner personligt ombud, dock refererar man också till Försäkringskassan som står för en relativt liten del av de problematiska besluten på LSS-området för våra medlemmar