Rätt till rättshjälp

Som en person som står i ett starkt beroendeförhållande till samhällets omsorg (LSS, SoL mm) har man idag mycket små möjligheter att utöva sina lagliga rättigheter. Det är svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning att förstå myndigheternas språk och processer och att driva t. ex. ett överklagande till Förvaltningsrätten själv. Då människor med DS, som i princip alltid lever i ekonomisk utsatthet, dessutom själv behöver betala rättsombud/advokat leder det till att det är mycket svårt att rätt även när man kanske har rätt. Myndigheter och kommuner har tillgång till juridisk expertis. Maktbalansen blir minst sagt ojämn mellan personen med DS som överklagar och den myndigheten eller kommun vars beslut överklagas.

Hur ser ert parti på detta och vad vill ni göra åt detta problem?

Vår kommentar till svaren som har kommit in:

De flesta partier lyfter diskriminering och rättssäkerhet vilket är bra men inte det vi frågade efter. S menar att myndigheterna redan har ett ansvar för detta – men frågan ställs därför att det inte fungerar idag! MP föreslår en utredning, L och KD lyfter LSS-inspektion, C nämner personligt ombud, dock refererar man också till Försäkringskassan som står för en relativt liten del av de problematiska besluten på LSS-området för våra medlemmar

VÄNSTERPARTIET:

Vi vill stärka rättshjälpen för personer med funktionsnedsättning vid t.ex. diskrimineringsfall och överklaganden. Få personer har möjlighet att få ekonomiskt stöd – rättshjälp – för att överklaga beslut som rör t.ex. sjukförsäkringsärenden eller personlig assistans, trots att detta ökar chansen för den enskilde att få rätt i sak. För många underlättar det och har stor betydelse att få kvalificerad juridisk hjälp i sina mål. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas behov av särskild rättshjälp för att på ett fullgott och likvärdigt sätt kunna delta i en sådan juridisk process. Det är ytterst en fråga om rättssäkerhet och om tillgång till rättssystemet på lika villkor.

FI:

Vi vill att det inte ska vara möjligt att vid omprövning minska omfattningen av LSS-insatserna, om livssituationen är oförändrad. Därvid kommer förhoppningsvis fler att slippa rättsprocesser. Vi har inte tagit officiellt ställning till frågan om rätt till rättshjälp, men jag ser det som i linje med vår vision om ett samhälle tillgängligt för alla att stat och/eller kommun ska kunna erbjuda rättshjälp.

MODERATERNA:

Syftet med LSS-lagstiftningen är att människor ska kunna leva självständiga liv – detta värnar vi. LSS-reformen som genomfördes av en tidigare borgerlig regering är vi stolta över och vi värnar om långsiktigheten i denna reform. En reform som i högsta grad är beroende av att rättssäkerheten för den enskilde säkerställs.  Allt annat skapar oro och otrygghet. Det är inte rimligt. Vi vill därför stärka rättssäkerheten när det gäller vem som ska ha rätt till LSS-lagstiftningens olika insatser och vilka villkor som behöver vara uppfyllda. Och att dessa villkor även i praktiken ska vara jämlika över hela landet. 

SOCIALDEMOKRATERNA:

Enligt förvaltningslagen har myndigheterna skyldighet att hjälpa en person att ta tillvara sina rättigheter. Det innebär att enskilda myndigheter och domstolar ska se till att genomföra en allsidig utredning och se till att det underlag som behövs finns.

MILJÖPARTIET:

Vi tycker det är både viktigt och  angeläget att se över möjligheten till rättshjälp för personer som är beroende av insatser via LSS eller Socialtjänsten. Det är inte enkelt att som i dag behöva driva sitt ärende själv. Ofta är man dessutom i ett stort underläge och har små eller inga ekonomiska möjligheter.  Även annat stöd vid överklaganden kan vara viktigt.  Vi vill se en förändring och tycker att det behöver tillsättas en utredning som tittar på den här frågan. Vi vill också också att Diskrimineringsombudsmannen bör få mer pengar så att myndigheten kan utreda fler anmälningar.

LIBERALERNA:

Det Liberala kravet är att det behövs en LSS-inspektion. Det handlar om människors rättigheter. LSS-inspektionens verksamhet skall bestå av flera olika delar. Det övergripande målet skall vara att bidra till att personer med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och kunna leva som andra. 

Inspektionen ska ta tillvara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna. Detta sker bland annat genom kvalitetstillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamheterna oavsett driftsform, genom en allmän rättshjälp för råd och stöd samt juridiskt bistånd vid överklagningar och liknande. 

CENTERPARTIET:

Vi anser att man behöver se över om dagens system säkerställer jämlika villkor och om det av rättssäkerhets- eller jämlikhetsskäl behövs en tydligare reglering i socialtjänstlagen. Vi verkar därför för en helhetsöversyn av systemet med personligt ombud i syfte att säkerställa jämlika och rättssäkra villkor för målgruppen. Försäkringskassan måste också stärka sina bedömningar så att grunden man beviljar assistans ifrån är rättssäker och går att lita på.

KRISTDEMOKRATERNA:

Kristdemokraterna ser med oro på utvecklingen där det har blivit svårare att få stöd enligt LSS och där den enskilde ofta ställs inför avslagsbeslut som kan behöva överklagas. För att stärka den enskildes rätt under juridiska processer vill vi se över möjligheten att införa en LSS-inspektion som bland annat skulle beröra frågan om möjlighet till rättshjälp i dessa situationer. 

SVERIGEDEMOKRATERNA:

Sverigedemokraterna vill inrätta en LSS-inspektion. En sådan LSS-inspektion ska hantera all tillsyn men också ha till uppgift både att säkerställa den enskildes rättigheter samt att arbeta för att stoppa kriminalitet bland assistansutförarna.

Men framförallt så måste varje beslut om stöd som fattas bli mer rättssäkert och lagstiftningen måste vara mer tydlig. Därför måste lagstiftningen ses över för att moderniseras och förtydligas men också för att lagens ursprungliga intentioner skall upprätthållas.