Fritt översatt ur en sammanfattning gjord av Down’s Syndrome Association. Av Lotta Larsson , publicerad 28 maj 2014

Många barn med Downs syndrom har hörselnedsättning. Detta orsakas oftast av täta öroninflammationer och sekretorisk mediaotit, s k vätska i mellanörat (drabbar 50-70% i åldern 3-5 år). Vätska i mellanörat drabbar också många barn utan Downs syndrom, men där har forskare har kommit fram till att det inte har några långsiktiga effekter på deras tal-och språkutveckling. Men eftersom barn med Downs syndrom har andra svårigheter kan de kanske inte lika lätt kompensera för tidiga episoder av vätska i mellanörat eller övervinna dess effekter på tal-och språkutvecklingen. Dessa effekter har undersökts av Glynis Laws och Amanda Hall vid University of Bristol i Storbritannien:

Forskarna studerade 41 barn med Downs syndrom i låg/mellan-stadiet och testade språkförståelse, ordförråd och tal. De äldre barnen fick också berätta en historia. Föräldrarna besvarade enkäter om barnens hörsel och med föräldrarnas tillstånd fick forskarna tillgång till uppgifter om barnens besök på hörselkliniker från födseln, hörseltestresultat och uppgifter om eventuell behandling som till exempel rör eller hörapparater. Informationen om hörseln användes för att gruppera barnen beroende på om de hade haft allvarliga hörselproblem i åldrarna 2 och 4 år (16 barn) eller om de hade haft mer tillfredsställande hörsel i den åldern (25 barn). De två grupperna var lika i fråga om kronologisk ålder och kognitiva förmågor vid tiden för språktesten.

Den grupp som hade haft svårigheter med den tidiga hörseln uppnådde lägre poäng än gruppen som hade haft tillfredsställande hörsel på samtliga tester. Dessa skillnader var statistiskt signifikanta. Vissa kanske anser att skillnaderna var relativt små; i genomsnitt var de barn som hade haft nedsatt hörsel 7 månader efter den andra gruppen i ordförståelse. Men med tanke på att den genomsnittliga förseningen i ordförståelse var 3 år för barnen med tillfredsställande tidig hörsel så är den ytterligare förseningen på 7 månader oroande. Det fanns också skillnader i talproduktionen; i genomsnitt producerade barnen som hade haft svår tidig hörselnedsättning 35% av tal-ljuden korrekt medan den grupp som hade haft tillfredsställande hörsel producerade 58% av tal-ljuden korrekt. Ett annat oroande resultat var att endast 25% av barnen med tidig nedsatt hörsel klarade av den berättande uppgiften jämfört med 80% av barnen som hade haft tillfredsställande tidig hörsel.

Forskningen visar att besvärliga, ihållande hörselsvårigheter i åldern 2-4 år kan ha en inverkan på tal-och språkutvecklingen hos barn med Downs syndrom.

Early hearing loss and language abilities in children with Down syndrome. International Journal of Language and Communication Disorders. Early View. DOI: 10.1111/1460-6984.12077,  Laws, G., & Hall, A. (2014).