Illustrationsbild från Canva
  • Funktionsnedsättning – en nedsättning av en funktionsförmåga jämfört med en tänkt normalförmåga. Läs mer i Socialstyrelsens termbank här. En funktions­nedsättning kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket.
  • Funktionshinder – när det blir svårt för en person att göra något för att omgivningen inte är tillgänglig. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person och omgivningen.
  • Funktionsrätt – handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället. Läs mer om ordet funktionsrätt på Funktionsrätt Sveriges webbplats här.
  • Intellektuell funktionsnedsättning – är det begrepp som finns i den svenska översättningen a diagnosmanualen DSM-5. DSM-manualen används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd. Intellektuell funktionsnedsättning kan förkortas IF, men förkortningen bör förklaras första gången den används i en text.
  • Kognitiv funktionsnedsättning – är ett begrepp som omfattar många olika funktionsnedsättningar som berör kognitionen, till exempel autism, demens och adhd. Ordet inte en synonym till intellektuell funktionsnedsättning.
  • Utvecklingsstörning används i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Skollagen. Svenska Downföreningen använder Intellektuell funktionsnedsättning och inte Utvecklingsstörning.
  • Funktionsvariation – beskriver att egenskaper och förmågor hos alla människor är olika i hela befolkningen. Finns ej i Socialstyrelsens termbank. Ordet är inte en synonym till funktionsnedsättning. Som exempel är inte bara intellektuell funktionsnedsättning en funktionsvariation, utan en genomsnittlig begåvning eller väldigt hög intellektuell förmåga är också funktionsvariationer. Man kan ofta se att begreppet funktionsvariation används istället för ordet funktionsnedsättning, men orden är inte synonymer. Svenska Downföreningen rekommenderar inte media och/eller politiker att använda ordet ”funktionsvariation” som synonym til ordet ”funktionsnedsättning”, eftersom det riskerar att förminska behoven hos personer med funktionsnedsättning.
  • Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord är förlegade och bör inte användas. 2007 mönstrade Socialstyrelsen ut ordet handikapp. Ordet ”kan upplevas som stigmatiserande och bör undvikas” står det i rekommendationen.