Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.

Genom gåvor till föreningen kan vi fortsätta vårt viktiga arbete och sprida kunskap kring Downs syndrom.

Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen arbetar aktivt för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt så att så stor del som möjligt går till ändamålet.

Bokslut, löpande redovisning, årsredovisning och förvaltning granskas årligen av auktoriserad revisor och internrevisorer. På den årliga föreningsstämman fastställs kommande års verksamhetsplan. Riksstyrelsen överser att verksamhetsplanen efterlevs.

Här kan du läsa våra årsredovisningar och revisionsberättelser