Idag har Funktionsrätt Sverige med våra 50 medlemsförbund tillsammans med 9 andra organisationer som samlar personer med funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar och olika professioner skickat följande skrivelse till Lena Hallengren för att uppmärksamma de akuta behoven hos flyktingar med funktionsnedsättning från Ukraina. 

Lyssna

Akuta behov av hjälpmedel, läkemedel, rehabilitering och habilitering hos nyanlända flyktingar med funktionsnedsättning från Ukraina

Med denna skrivelse vill vi uppmärksamma det akuta läget och behovet av hjälp för de nyanlända flyktingar från krigets Ukraina, som lever med funktionsnedsättning.

I Ukraina lever uppskattningsvis ca 2,7 miljoner människor med funktionsnedsättningar som påverkar deras dagliga livsföring. Vi nära 60 svenska organisationer som samlar personer med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och olika professioner nås av skrämmande berättelser om villkoren för denna grupp i krigets Ukraina.

Sverige har den senaste månaden tagit emot många flyktingar från Ukraina med stora behov av stöd och hjälp. En del av dessa lever med funktionsnedsättning och har ett vid ankomsten akut behov av ibland livsnödvändiga hjälpmedel, medicinska engångsartiklar och läkemedel. Vi ser också stora behov av adekvata insatser inom rehabilitering och habilitering.

I nuläget tas det fantastiska initiativ runt om i landet, där delar av funktionsrättsrörelsen tillsammans med privatpersoner och företag bistår personer med olika typer av funktionsnedsättningar. De samlar in pengar, såväl som begagnade hjälpmedel, men detta räcker inte till på långa vägar.

Det har kommit till vår kännedom att det även föreligger stora informationsbrister vid mottagandet av familjer som har barn med funktionsnedsättning eller av vuxna personer med funktionsnedsättning. Det saknas relevant och tillgänglig information på både ukrainska och ryska. Man vet helt enkelt inte var man ska vända sig för att få stöd – exempelvis när det gäller de akuta behov som nämns ovan eller med tillgängligt boende och kommunikativt stöd.

Vi vill därför be regeringen att skyndsamt fatta beslut om att bistå nyanlända flyktingar från Ukraina med såväl, hjälpmedel, läkemedel och engångsartiklar som tillgång till adekvata insatser inom rehabilitering och habilitering. Det är även helt nödvändigt att säkerställa tillgänglig information vid mottagandet om rättigheter och var man kan vända sig för stöd.

Vi vill också påminna om artikel 11 i FN:s funktionsrättskonvention:
Risksituationer och humanitära nödlägen
Konventionsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden enligt internationell rätt, innefattande den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer

Med vänlig hälsning

Elisabeth Wallenius
Ordförande Funktionsrätt Sverige

Åsa Strahlemo
Förbundsordförande DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Thomas Magnusson
Förbundsordförande, Diabetesorganisationen i Sverige

Maria Johansson
Ordförande FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Mattias Lundekvam
Ordförande, HRF

Johan Klinthammar
Förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar

Ida Kåhlin
Ordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Cecilia Winberg
Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Kerstin Wiström
Ordförande Logopedförbundet

Pia Hammargren
Ordförande föreningen Funkibator