Grundsärskolans syfte
Syftet med grundsärskolan är bland annat att ge elever med utvecklingsstörning kunskaper och värden i en för dem anpassad utbildning, att förbereda för fortsatt utbildning, att främja allsidiga kontakter och social gemenskap, och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundsärskolan regleras i  Skollagens 11:e kapitel.

Bakgrund
I Sverige infördes allmän skolplikt 1842, men först år 1967 fick alla barn med utvecklingsstörning skolplikt genom den s.k. Omsorgslagen. Vid den tiden bedrev landstingen undervisning för barn med lindrig utvecklingsstörning (IQ mellan 70 och 55 enligt Wechslerskalan). Eftersom skolplikten skulle omfatta alla barn med utvecklingsstörning så skapades Träningsskolan för de barn som bedömts ’obildbara’. Huvudmannaskapet för grundskolan överfördes från staten till kommunerna 1991. En successiv överföring av huvudmannaskapet för särskolan från landstingen till kommunerna fullbordades 1996. 1996 infördes också den försökslag som gav föräldrar till barn med utvecklingsstörning ett visst inflytande över barnens utbildning, genom att föräldrars medgivande krävdes för en inskrivning i särskolan. Detta inflytande permanentades i 2010 års skollag, om än med en viss inskränkning jämfört med försökslagen.

Erbjudande om särskola
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan om föräldrarna lämnar sitt medgivande (Skollagens 7:e kapitel, §5). En elev som kan nå målen i grundskolan med stödinsatser skall inte lämna grundskolan för att börja i särskolan. Beslutet att låta ett barn börja i särskolan får långtgående och livslånga konsekvenser för det enskilda barnet och därför måste en utförlig och noggrann utredning göras innan. Att barnet har Downs syndrom innebär inget undantag från behovet av en noggrann utredning.

Läs mer i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (2013)

Läroplan, kursplaner och kunskapskrav
I Grundsärskolan undervisas i de flesta ämnen som finns i grundskolan. Träningsskolans kursplaner innehåller dock inte ämnen utan i stället fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. Träningsskolan motsvarar nivåmässigt förskolan.

kursplanemål

Grundsärskolans och träningsskolans mål jämfört med grundskolans:

Garanterad undervisningstid i timmar enligt timplanerna för respektive skolform (2014):

Timplaner

Integrering eller segregering
En elev i grundsärskolan kan få sin utbildning inom grundskolan (integrerad elev) om båda rektorerna och föräldrarna är överens om detta (Skollagen 7 kap 9 §). Integrering är varken en rättighet eller skyldighet. Utgångspunkten är att särskolans elever undervisas i särskoleklasser. En elev i grundskolan kan på motsvarande sätt få sin utbildning inom grundsärskolan