Grundskolans syfte
Syftet med grundskolan är bland annat att ge eleverna kunskaper och värden, att förbereda för fortsatt utbildning, att främja allsidiga kontakter och social gemenskap, och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Grundskolan regleras i Skollagens 10:e kapitel.

Rättighet och skyldighet att gå i grundskola
Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt i tio år, från 6 års ålder. Skolplikten innebär också en motsvarande rättighet att få grundläggande utbildning i allmän skola. Det finns inga antagningskrav till grundskolan och det krävs inget myndighetsbeslut för att få fullgöra skolplikten i grundskolan. Om ett barn däremot skall fullgöra skolplikten i annan skolform som grundsärskola, så krävs utredning och myndighetsbeslut. (Skollagens 7:e kapitel)

Anpassning
För grundskolan liksom övriga skolformer gäller att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. Undervisningen i grundskolan skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Läroplan för Grundskolan).  I Grundskolan finns också möjlighet till s k anpassad studiegång, dvs individuellt beslutad avvikelse från timplan, ämnen och mål (Skollagens 3:e kapitel), samt möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen, om eleven har en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav (Skollagens 10:e kapitel, §21). En elev med Downs syndrom har ofta lättast att lära sig visuellt via synintryck och i samspel med andra, och behöver mer träning för inlärning. Eftersom elever med Downs syndrom oftast undervisas segregerat i Sverige, så är det främst i andra länder som det finns kompetens och erfarenhet av hur man gör den vanliga undervisningen tillgänglig för elever med Downs syndrom.

Stöd
Särskilt stöd skall ges i grundskolan till elever med behov av specialpedagogiska insatser, i första hand inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd (Skollagens 3:e kapitel). När en elev med Downs syndrom börjar skolan behövs i allmänhet hjälp med tydlig handledning, anpassning av undervisningen, särskild tal- och språkträning, samt hjälp i varierande grad med egen-omsorg.