Förmågan att ljuda, att sammanfoga fonem för att göra ett ord (t.ex. b-o-k = bok) är centralt för att lära sig läsa, men kan vara en stor utmaning för många barn med Downs syndrom.

Forskare från Down Syndrome Education och University of York, Storbritannien, har genomfört en sex veckors pilotstudie för att se om riktad träning kan förbättra ljudning och läsförmåga hos vissa elever med Downs syndrom, och resultaten tyder på att så är fallet.

Träningen genomfördes av tio lärarassistenter som arbetade med barn med Downs syndrom (6-11 år) i vanliga skolor i England. Barnen hade tidigare deltagit i ett större, kontrollerad studie av en omfattande läs- och språkträning (RLI). Träningen genomfördes under sex veckor med dagliga sessioner som varade 10 till 15 minuter. Varje session bestod av sex övningar, och introducerade 2 eller 3 nya fonem varannan dag. Svårighetsgraden ökades successivt med vokal-digrafer (ex au-ra) vecka 4 och konsonantkluster vecka 5. I övningarna ljudades 2 eller 3 fonem för att minska den kognitiva belastningen.

Visuell ljudning med bildval

Lärarassistenten placerade enskilda bokstäver framför barnet och barnet uttalade ljudet för varje bokstav och ljudade sedan ihop ljuden till ett ord. Barnet fick sedan välja vilken av tre bilder som matchade ordet.

Visuell ljudning

Lärarassistenten placerade enskilda bokstäver framför barnet och barnet uttalade ljudet för varje bokstav och ljudade sedan ihop ljuden till ett ord.

Auditiv ljudning med bildval

Lärarassistenten uttalade ljuden i ett ord och barnet ljudade ihop dem till ett ord. Barnet fick sedan välja vilken av tre bilder som matchade ordet.

Auditiv ljudning

Lärarassistenten uttalade ljuden i ett ord och barnet ljudade ihop dem till ett ord.

Läsning av nonsens-ord

Barnet visades en bild av ett tecknat monster med ett nonsens-ord under. Barnet ombads uttala de enskilda ljuden och sedan ljuda ihop monstrets namn.

Läsning av riktiga ord

Barnet visades en mening som innehöll ett särskilt ord för avkodning, markerat med ljud-knappar under varje fonem. Barnet ombads att läsa meningen (om möjligt) och att ljuda ut avkodnings-ordet, sedan att läsa hela meningen igen.

De 30 tränings-sessionerna genomfördes parallellt med RLI-träning (Reading and Language Intervention).

Sammanfattning

Forskarna fann att barnen under träningsperioden, i genomsnitt, gjorde större framsteg i att ljuda och läsa enstaka ord än vad de hade gjort under jämförelseperioden. Elevassistenterna rapporterade också att träningen var lätt och trevlig att genomföra.

Läs mer:

Training phoneme blending skills in children with Down syndrome (2013, May: Burgoyne K, Duff F, Snowling M, Buckley S, Hulme C.) EJ1019037, Researchgate (PDF)