Statusen och fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning behöver höjas i Sverige.

Gör Funktionsrättskonventionen till lag, skriv under namninsamlingen! https://www.mittskifte.org/…/gor…

Även om Sveriges ratificering av konventionen sedan 2009 innebär att rättigheterna i konventionen ska följas, går svenska lagar före. Det innebär att människor inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, då svenska lagar inte alltid lever upp till konventionen. Till exempel ser vi hur människor som har stöd enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta (LSS) och Socialtjänstlagen riskerar att få sina stöd indragna eller försämrade om de flyttar från en kommun till en annan, hur hjälpmedel kostar olika mycket i olika regioner och möjligheter att få rätt till färdtjänst skiljer sig åt i olika regioner. Så skulle det inte se ut om konventionen blev svensk lag. Enligt konventionen ska alla individer ha rätt till fri rörlighet och självbestämmande kring hur och vart man vill leva och bo, detta enligt artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. Konventionen skulle få samma status som nationella lagar. Beslut i domstolar skulle inte få strida mot den.

Att göra FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag skulle, på samma sätt som när FN:s barnkonvention blev lag  2020, bidra till ett ökad fokus och förbättringar inom funktionsrättsperspektivet.

Din underskrift gör skillnad. Hjälp oss att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Målet är att få in 10 000 namn: https://www.mittskifte.org/…/gor…

Organisationer som står bakom namninsamlingen att göra Funktionsrättskonventionen till lag:

Riksorganisationen Unga Reumatiker, NUFT – Nätverket Unga För Tillgänglighet, Ung Cancer, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Allergiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF), FN-förbundet, Civil Rights Defenders, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, Independent Living Institute, Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Svenska Celiakiförbundet, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mun-& Halscancerförbundet, Afasiförbundet, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Schizofreniförbundet, Psoriasisförbundet, Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN), Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Funkibator, FIAN Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Verdandi, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm (Syd), Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Byrån mot diskriminering i Östergötland, Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten, Malmö mot Diskriminering, RFSU, Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen.