Måndagen den 13/2-2023 kl.20.00-21.00 är du välkommen på årsmöte med Avdelning Stockholm. Även detta år blir det digitalt via Teams, se länk nedan för att komma in på mötet. Har du problem att ansluta till mötet så hör av dig via mail till stockholm@svenskadownforeningen.se så försöker vi att hjälpa till.

Om du har en motion som du vill att styrelsen ska behandla och ta ställning till innan årsmötet måste den vara inskickad senast en vecka innan årsmötet d v s 6/2-2023. Skicka den till stockholm@svenskadownforeningen.se

Välkommen!

Mvh

Styrelsen Avd. Stockholm

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte(12 stycken)
 16. Verksamhetsplan för det kommande året
 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 19. Övriga frågor
 20. Avslut

Klicka här för att komma in på mötet