Styrelsen för avdelning Örebro hälsar alla medlemmar välkomma till årsmötet 2024!

Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.
För att vara med och rösta vid mötet så krävs det bara att man är medlem, minst 16 år och har betalat sin medlemsavgift.

Datum: 13/2 – 2024.

Tid: 18:00-19.00.

Plats: Digitalt via teams. Länk skickas ut till alla anmälda medlemmar inför mötet.

Anmälan: till orebro@svenskadownforeningen.se

Välkomna!
Hälsar
Styrelsen

Dagordning

1 Öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4 Fastställande av röstlängd

5 Godkännande av kallelsen

6 Fastställande av dagordningen

7 Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse

8 Revisionsberättelse

9 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

12 Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

13 Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

14 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

15 Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte

16 Verksamhetsplan för det kommande året

17 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

18 Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

19 Övriga frågor

20 Avslut