När: Lördag 28 januari, 2023, klockan 10:30

Var: Umeå, lokal meddelas vid anmälan.

Om du vill vara med men inte kan komma till Umeå så hör av dig till vasterbotten@svenskadownforeningen.se så försöker vi ordna möjlighet att vara med vid mötet digitalt.

Efter årsmötet bjuder föreningen på lunch och sedan lyssnar vi på Helena Byberg som berättar om omvårdnadsbidrag och vad som är bra att tänka på när man ska söka.

Motioner bör vara den lokala styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet.

ÅRSMÖTETS DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Verksamhetsplan för det kommande året
 12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 13. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 14. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 15. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 16. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 17. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 18. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 19. Övriga frågor
 20. Avslut

Mvh

Styrelsen Svenska Downföreningen avd Västerbotten:

Margareta Risborg, ordförande

Hanna Hållams, kassör

Elisabeth Raddock, sekreterare

Louise Gladh, ledamot

Helena Byberg, ledamot

Lena Sandberg, ledamot