KomLoss-projektet (KOMmunikationsstödd Läs- Och Skrivundervisning i Särskolan) genomförs under fyra år (2019-2022) och i samarbete mellan forskare vid Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet och Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Jenny Samuelsson, leg logoped och doktorand, presenterar studien som handlar om elevernas läsprestationer före och efter interventionen.

Syftet är att undersöka om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning och som är i behov av AKK att utveckla sin läsförmåga.