Styrelsen för Svenska Downföreningen Gävleborg hälsar alla medlemmar välkomna till Årsmöte! 

Datum och tid för mötet är söndag den 31 januari 2021 kl. 14.00-15.00.

Mötet kommer att ske digitalt via Teams. 

Motioner och anmälan skickas till gavleborg@svenskadownforeningen.se senast den 20 januari 2021. Länk till Teams skickas till de som anmält intresse senast den 25 januari 2021.

Välkomna! 

Styrelsen 
Svenska Downföreningen Gävleborg

Dagordning för mötet

 • 1.   Mötets öppnande.
 •  2.   Val av Ordförande för mötet.
 •  3.   Val av Sekreterare, Justerare samt Rösträknare för mötet.
 •  4.   Fastställande av röstlängd.
 •  5.   Godkännande av kallelse till mötet.
 •  6.   Fastställande av Dagordningen.
 •  7.   Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse.
 •  8.   Revisionsberättelse.
 •  9.   Godkännande av styrelsens Verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av         vinst eller förlust.
 • 10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.
 • 12.   Val av Styrelse, minst 3 personer, varav en sammankallande.
 • 13.   Val av Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.
 • 14.   Val av Ombud och Suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2021.
 • 15.   Verksamhetsplan för 2021.
 • 16.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 • 17.   Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte 2021.
 • 18.   Övriga frågor.
 • 19.   Mötets avslutande.