Styrelsen för Svenska Downföreningen Gävleborg hälsar alla medlemmar välkomma till årsmötet 2022!

Datum: 16/1 – 2022
Tid: 14:00.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Styrmansgatan 4 Söderhamn, ingång från Köpmangatan.

Möjlighet att delta digitalt via Teams finns. Länk skickas till anmälda deltagare 13/1 – 2022.

Motioner och anmälan skickas till gavleborg@svenskadownforeningen.se
senast 9/1 – 2022.

Om du deltar fysiskt så meddela ev allergier inför fikat.
Välkommen!

Dagordning för årsmötet 2022.

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av Ordförande för mötet.
 • 3. Val av Sekreterare, Justerare samt Rösträknare för mötet.
 • 4. Fastställande av röstlängd.
 • 5. Godkännande av kallelse till mötet.
 • 6. Fastställande av Dagordningen.
 • 7. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse.
 • 8. Revisionsberättelse.
 • 9. Godkännande av styrelsens Verksamhetsberättelse samt beslut om
  hantering av vinst eller förlust.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.
 • 12. Val av Styrelse, minst 3 personer, varav en sammankallande.
 • 13. Val av Valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.
 • 14. Val av Ombud och Suppleant till Svenska Downföreningens
  riksårsmöte    2022.
 • 15. Verksamhetsplan för 2022.
 • 16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 • 17. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
  2022.
 • 18. Övriga frågor.
 • 19. Mötets avslutande.