Kallelse årsmöte

Tid:  Lördag 29/1 kl 10:00-11:30

Plats: Via länk eller lokal i Umeå. Vi skickar ut länk och adress till alla som anmäler sig. (Beroende på smittläget så kan hela mötet bli via länk).

Anmälan: Anmäl dig till vasterbotten@svenskadownforeningen.se.

Skicka gärna in motioner senast 21/1 till vasterbotten@svenskadownforeningen.se.
Meddela gärna eventuella övriga frågor i förväg om möjligt till samma adress.

Förslag på styrelsemedlemmar mailas senast den 21/1 till valberedningen:
Stefan Markström (stefan.markstrom@gmail.com).

Agenda årsmöte

1 Öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4 Fastställande av röstlängd

5 Godkännande av kallelsen

6 Fastställande av dagordningen

7 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

8 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

11 Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

12 Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

13 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

14 Val av ombud
(2 personer) och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte i Stockholm
(Riksårsmötet kommer i år vara helgen den 23-24 april).

15 Verksamhetsplan för det kommande året

16 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

17 Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

18 Övriga frågor

19 Avslut

Välkommen önskar styrelsen!