Plats: Zoom

Styrelsen i Svenska Downföreningen avdelning Västerbotten hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte!

Årsmötet hålls lördag 16/1 kl 10:00-11:30 via zoom. Länk skickas ut till de som anmäler intresse. Anmäl dig till vasterbotten@svenskadownforeningen.se. Ni är välkomna att skicka in motioner senast 8/1 till vasterbotten@svenskadownforeningen.se. Förslag på styrelsemedlemmar skickas via epost till valberedningen: Helena Byberg helena.nilsson.b@gmail.com.

Agenda årsmöte

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 11. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 12. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 14. Val av ombud (2 personer) och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte i Stockholm.
 15. Verksamhetsplan för det kommande året
 16. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 17. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 18. Övriga frågor
 19. Avslut

Välkommen