Härmed kallas medlemmar tillhörande Svenska Downföreningens Avdelning Stockholm till årsmöte lördagen den 6/2 2021 kl.11.00-12.30. Denna gång blir mötet digitalt i Teams.
Länk till anmälda deltagare kommer att skickas via mejl måndag den 1/2 2021.

Anmälan görs till petra.ohult@svenskadownforeningen.se senast söndag 31/1 2021.

Om ni har en motion att lämna in så måste den vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet, lördag den 30/1.

Agenda

 • 1. Öppnande
 • 2. Val av ordförande för mötet
 • 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 • 4. Fastställande av röstlängd
 • 5. Godkännande av kallelsen
 • 6. Fastställande av dagordningen
 • 7. Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse
 • 8. Revisionsberättelse
 • 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 • 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 • 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 • 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 • 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte. Ombuden har rösträtt. Avdelning Sthlm får skicka 11 ombud till riksårsmötet.
 • 16. Verksamhetsplan för det kommande året
 • 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Avslut

Denna kallelse läggs även upp i Avdelning Stockholms Facebookgrupp.

Välkomna önskar Styrelsen Avdelning Stockholm