KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Styrelsen för avdelning Södermanland kallar sina medlemmar till lokalavdelningens årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Datum:    Lördag 27:e februari 2021
Tid:         10:00-ca 11:00
Plats:      Årsmötet är digitalt via plattformen Teams. Anmälan sker genom att mejla lena.hammarsten@svenskadownforeningen.se

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 16. Verksamhetsplan för det kommande året
 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 19. Övriga frågor
 20. Avslut