KALLELSE

Datum: Lördagen den 5 februari 2022

Tid: klockan 14.00. Lätt lunch (kyckling) serveras kl 13.00 – 14.00.

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö. ANMÄLAN OM DELTAGANDE TILL skane@svenskadownforeningen.se.  Meddela också om du önskar specialkost.

DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare, 2 justerare samt 2 rösträknare för mötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Godkännande av kallelser.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Godkännande av verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av årets resultat.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, minst 3 personer.
 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande.
 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant.
 14. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte.
 16. Verksamhetsplan för det kommande året.
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte.
 19. Övriga frågor.
 20.  Mötet avslutas.

Eventuella motioner till avdelningens årsmöte skall sändas till skane@svenskadownforeningen.se senast den 27 januari 2022.

Alla resurser på Kockum Fritid är öppna och tillgängliga i enlighet med bestämmelser knutna till Corona-pandemin. Det finns Simhall, ishall, gym och en sporthall, som vi själva disponerar. Föreningens aktiviteter avslutas klockan 17.00.

Reservation för eventuella ändringar, föranledda av coronapandemin.

VÄLKOMNA!