Styrelsen i Svenska Downföreningen avdelning Jönköping hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.

Årsmötet hålls söndagen den 24/1 2021 klockan 14.00-15.00. Mötet kommer hållas via Zoom eller Teams och länk kommer att skickas ut till de som anmäler intresse. Anmäl dig till sofia.svensson@svenskadownforeningen.se.

Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Dagordning:

 • 1. Öppnande
 • 2. Val av ordförande för mötet
 • 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 • 4. Fastställande av röstlängd
 • 5. Godkännande av kallelsen
 • 6. Fastställande av dagordningen
 • 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • 8. Revisionsberättelse
 • 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 • 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 • 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 • 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 • 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 • 16. Verksamhetsplan för det kommande året
 • 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Avslut

Hjärtligt välkomna/
Styrelsen avdelning Jönköping