Styrelsen för avdelning Jämtland kallar sina medlemmar till lokalavdelningens årsmöte.

Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Observera att mötet med kort varsel istället kan bli digitalt, då vi följer rådande rekommendationer.

Datum:    Söndag 30:e januari 2022
Tid:         12:00-14:00 inklusive lunch
Plats:      Fritidsutvecklarnas lokaler på Fagerbacken 28D, Östersund

Lunch finns till de som föranmäler sitt deltagande till någon i styrelsen senast 23:e januari.

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
 12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
 13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 16. Verksamhetsplan för det kommande året
 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
 19. Övriga frågor
 20. Avslut