Skollagsförslaget

Svenska Downföreningen lämnade i september 2009 ett remiss-yttrande om förslaget till ny Skollag (Ds 2009:25).

Föreningen är kritisk till skollagsförslaget p g a bristerna inom följande områden: rättssäkerheten, rätten att lära sig så mycket som möjligt, enhetlig reglering av skolformerna, rätten att överklaga åtgärdsprogram, valfriheten, samt rättigheterna för föräldrar med barn i särskolan.

Föreningen anser – i motsats till skollagsförslaget:

  • att särskilt stöd företrädesvis skall ges inom ramen för ordinarie undervisning, eller som ett komplement till den ordinarie undervisningen, inte i-stället-för
  • att en elev aldrig skall kunna skrivas in i särskolan utan föräldrarnas medgivande
  • att en elev i särskolan skall ha rätt att få sin undervisning i en grundskoleklass om föräldrarna begär det
  • att särskolan skall ha alla ämnen som grundskolan har
  • att betyg skall sättas i särskolans ämnen
  • att det skall vara möjligt att överklaga individuella mål som är lägre än kursplanens kunskapskrav för ämnen inom särskolan
  • att föräldrars medgivande krävs om eleven skall läsa ämnesområden inom träningsskolan
  • att syftet med utbildningen i särskolan, utöver att erbjuda en lägre studietakt, måste vara detsamma som med grundskolan, nämligen att:

– Ge eleverna kunskaper och värden
– Utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa
– Bidra till personlig utveckling
– Förbereda för aktiva livsval
– Ligga till grund för fortsatt utbildning
– Främja allsidiga kontakter och social gemenskap
– Ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1