Skola och utbildning

Karin Thern En person med Downs syndrom har någon grad av inlärningssvårigheter; det tar längre tid att lära sig. När det tar längre tid att lära sig, så behöver man mer tid på sig. Och man behöver mer uppmuntran för att inte tappa sugen. Man behöver inte mindre utbildning, utan mer undervisning.

På sidorna under ’Utbildning’ hittar du dels länkar till guider och handledningar, styrande dokument, internetsiter och on-line-utbildning om lärande på olika stadier, dels beskrivningar av hur det kan vara idag för elever med Downs syndrom i Sverige och i andra länder.


2013 gjorde föreningen en Utbildningsenkät med frågor för alla åldrar:


FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

UN logo vit
I Sverige gäller FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 2009. FN-konventionen beskriver rättigheter till utbildning i artikel 24.

FN-konventionen på standardsvenska
FN-konventionen på lättläst svenska

Kommittén som övervakar implementationen av konventionen (’CRPD’) har i september 2016 förtydligat vad artikel 24 betyder: Inkluderande utbildning är en mänsklig rättighet


Artikel 24 – Utbildning,  på lättläst svenska:

Staterna säger ja till att personer med funktionsnedsättning ska få utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, så att de inte diskrimineras.

Staterna ska göra detta:

 • Alla ska så mycket som möjligt kunna utveckla vad de är bra på och kan.
 • Skolorna ska visa respekt för de mänskliga rättigheterna och för att människor är olika.
 • Det ska inte gå att säga nej till utbildning eller till gratis grundskola för att en person eller ett barn har funktionsnedsättning. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska få samma utbildning som andra. Utbildningen ska vara gratis och bra. De ska få utbildning efter grundskolan där de bor.
 • Det ska finnas anpassning efter vad en person behöver. 
 • Personer med funktionsnedsättning ska få stöd så att de kan gå på samma utbildning som andra.
 • Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning lär sig sådant som gör att de kan vara med i samhället.
 • Det ska finnas undervisning i punktskrift och andra sätt att läsa och skriva på, i att röra sig, hitta och ge varandra stöd. 
 • Det ska finnas undervisning i teckenspråk och andra språk för döva eller för synskadade barn, så att de kan få så mycket utbildning som möjligt. 
 • Staterna ska se till att alla kan lära sig teckenspråk om de behöver det och arbeta för att teckenspråket är godkänt som ett språk som alla andra språk.
 • Staterna ska se till att skolorna anställer lärare som kan teckenspråk och punktskrift. Det ska finnas utbildningar i det för lärare och annan personal i skolorna.
 • Utbildningen ska också ge kunskap om funktionsnedsättning och om ny teknik och material för personer med funktionsnedsättning. 
 • Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning kan gå på universitet, vuxenutbildning och utbildning till olika yrken på samma sätt som andra.

UNESCOS deklaration om undervisning för barn i behov av särskilt stöd – Salamancadeklarationen

En deklaration kan antas vid ett möte eller en konferens. Det är ett uttryck för att mötesdeltagarna har en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga. Deklarationen har politisk snarare än rättslig betydelse.

Salamancadeklarationen

”Mer än 300 deltagare, representerande 92 regeringar och 25 internationella organisationer som samlades i den spanska staden Salamanca 1994, för att inom ramen för arbetet att förverkliga målet utbildning för alla, diskutera de grundläggande kursändringar som krävs för att främja principen om en integrerad skolgång, nämligen tanken att göra det möjligt för skolorna att betjäna alla elever, i synnerhet dem som har behov av särskilt stöd.”


Sverige är representerat i European Agency for Development in Special Needs Education, som är en oberoende och självstyrande organisation, inrättad av EUs medlemsländer för att fungera som en plattform för samarbete inom specialpedagogiken.

 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761