Välkommen på årsmöte i avdelning Väst!

Tid:                Lördag 22 januari 2022, klockan 10:00 – 12:00
Plats:             Zoom

Vill du vara med och påverka föreningen?
Du kan tycka till om vad vi ska göra i föreningen, vem som ska sitta i styrelsen, om vi som sitter i styrelsen har gjort rätt saker tidigare mm.

Har du frågor och förslag på vad vi ska göra mer? Skicka in det som motion till årsmötet senast 14 januari.

Bra ifall ni som önskar vara med anmäler i förväg så att vi vet ungefär hur många som kommer.
Anmäl dig och skicka motion genom att skicka ett mail till avd Väst via mailadressen här vast@svenskadownforeningen.se

Mötet sker över Zoom, du får länken när du mailar din anmälan på adressen ovanför.

Dagordning
1. Öppnande av årsmötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelsen
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt beslut om hantering av vinst eller förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer
12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande
13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant
14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens Riksårsmöte 23/24 april.
År 2021 fick vi skicka 8 medlemmar som ombud.
16. Verksamhetsplan för det kommande året
17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Observera att inkomna motioner bör vara den lokala styrelsen tillhanda minst en vecka före årsmötet.
18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte
19. Övriga frågor
20. Avslut

Om tid finns så hålls även konstituerande styrelsemöte direkt efteråt.

Varmt välkommen!
Annika Melin, ordförande avd Väst