Downs syndrom-fonden

Svenska Downföreningen har påbörjat uppbyggandet av en egen fond

Under januari 2019 inrättades Svenska Downföreningens egen fond. En årlig insamlingskampanj med namnet Lika värde, som ska tillföra medel till fonden, har börjat utformas. Fonden är under uppbyggnad och styrelsens inriktning är att fonden år 2021 ska ha nått ett kapital på en miljon kronor. Fondens inriktning är att ge anslag till forskning och utvecklingsarbete kring Downs syndrom, öka kunskapen och motverka fördomar om Downs syndrom och genomföra opinionsbildande insatser. Fonden kommer under uppbyggnadstiden inte ta emot några ansökningar. Ett år innan ansökningar blir möjliga kommer fondpolicy, ansökningsblanketter och administrativa anvisningar läggas upp på föreningens hemsida.

År 2019-2020 läggs följande handlingar upp

– Downs syndromfonden, policy och arbetsordning
– PM: Om ansökningar och beslutsförfarande för Downs syndrom-fonden
– Etik- och Samarbetspolicy- Riktlinjer för Svenska Downföreningens företagssamarbeten
– Blankett för ansökan av forskningsanslag och stipendier
– Hur ekonomisk redovisning ska ske till Downs syndrom-fonden

När fonden är uppbyggd är avsikten att söka medlemskap hos Svensk Insamlingskontroll, för att erhålla 90-konto samt söka medlemskap hos FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

1. Fondens ändamål

Downs syndrom-fonden har som syfte att:

 • Ge anslag till forskning och utvecklingsarbete kring Downs syndrom
 • Öka kunskapen och motverka fördomar om Downs syndrom.
 • Genomföra opinionsbildande insatser för att personer med Downs Syndrom ska kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för delaktighet jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.

2. Fondens uppbyggnad

Fonden ska under tre år byggas upp, för att få ett stabilt kapital så att utdelningar inte riskerar att tömma fonden. När fonden uppnått tillräckligt kapital är inriktningen att göra årliga utdelningar. Varje år tas beslut om årlig utdelning som är beroende av nivån på fondens intäkter.

3. Forskningsanslag

Downs syndrom-fonden bidrar till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar kunskapen inom forskningsfältet för Downs syndrom. Forskningen kan röra olika aspekter kring Downs syndrom som till exempel:

 • Tidiga insatser
 • Inlärning, språk och pedagogik
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Behandlingsmetoder och läkemedel
 • Frågeställningar om syskonrelationer

Ansökningar
Information om ansökningsförfarandet, beslut och villkor presenteras år 2021 eller när fonden nått tillräckligt kapital.

4. Stipendier för kunskaps – och kompetensutveckling

Downs syndrom-fonden kommer dela ut stipendier för kompetensutveckling av personal inom verksamheter som berör personer med Downs syndrom i syfte att förbättra tidiga insatser, lärande, vård, omsorg och livskvalitet för personer med Downs syndrom och deras närstående. Stipendier kan också utdelas för deltagande i kurser och konferenser om Downs syndrom, under villkor att personerna efter utbildningstillfällena kommer delge andra sina kunskaper. (ansökningar kan göras under hela året). I ansökan ska anges hur inhämtade kunskaper kommer att spridas.

Stipendierna avser deltagande i kurser och konferenser eller andra liknande verksamheter där forskningsrön presenteras. Syftet är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat för att på så vis förbättra livsbetingelserna för personer med Downs syndrom och därmed höja livskvaliteten för dem och deras närstående. Stipendier kommer att prioriteras till yrkesgrupper som finns nära personer med Downs syndrom såsom pedagoger, habiliterings- och LSS-personal, vårdpersonal samt föräldrar och personer som själva har Downs syndrom. Företräde ges åt sådan kompetensutveckling som inte täcks av annan finansiering.

Ansökningar
Information om ansökningsförfarandet, beslut och villkor kommer presenteras år 2021 eller när fonden nått tillräckligt kapital.

5. Opinionsbildande insatser 

Downs syndrom-fonden bidrar till opinionsbildande insatser för att personer med Downs Syndrom ska kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för delaktighet jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar. Inga ansökningar kan göras.
Insatser initieras och beslutas av Svenska Downföreningens styrelse. Beslut kan inte överklagas.

6. Kapital och förvaltning

Fondens kapital består av medel som skänks genom gåvor, sponsring och försäljning av föreningens profilprodukter. Svenska Downföreningens styrelse ansvarar för att kapitalet förvaltas på ett säkert och bra sätt för optimal avkastning.

Förvaltning av fondens kapital
Downs syndrom-fonden har en uppgift som är långsiktig. Fondkapitalets främsta uppgift är att säkerställa fondens åtaganden på lång sikt. Svenska Downföreningen har ansvar för att bevara och förränta föreningens medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. För att säkerställa denna uppgift har föreningen tagit fram en placeringspolicy för kapitalförvaltningen. Syftet med placeringspolicyn (Torsten kommer med förslag till placeringspolicy) är att fastställa:

 • I vilka tillgångar och med vilka begränsningar kapitalet får placeras.
 • Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras.

Målet för kapitalförvaltningen är att erhålla god avkastning med iakttagande av riskhantering och de ramar/direktiv som anges i placeringspolicyn.

7. Tillsyn

Svenska Downföreningens styrelse arbetar aktivt för att hålla administrationen så låg som möjligt så att så stor del som möjligt går till ändamålet.

Varje år granskar Svenska Downföreningens auktoriserade revisor och internrevisor bokslut, årsredovisning och förvaltningen av den löpande redovisningen. Föreningsstämman som äger rum vartannat år fastställer en verksamhetsplan och förbundsstyrelsen ser till att åtgärderna fullföljs.

 • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761