Arbets- och projektgrupper

Arbetsgrupper är de grupper som löpande arbetar med de frågor som föreningens årsmöte och styrelse har definierat som viktiga för föreningen att driva och bevaka. Kännetecknande för arbetsgrupperna är långsiktighet, där målet är en vision dit gruppen strävar med sitt arbete. Arbetsgrupperna formulerar syfte med gruppen och gör en planering för gruppens arbete och mål på kort och lång sikt.
Varje arbetsgrupp avrapporterar till en ansvarig styrelseledamot.

Inom arbetsgrupperna kan det uppkomma behov av att starta projektgrupper. Projekt kännetecknas av tidsbegränsning, egen budget, projektplan med ett tydligt mål som ska uppnås inom satt tidsram.
Projektgruppen rapporterar till arbetsgrupp eller ansvarig styrelseledamot.

Projekt behöver inte vara knuten till någon särskild arbetsgrupp, utan kan vara fristående.

Vill du starta en arbetsgrupp eller har en idé om ett projekt som du vill driva i föreningens namn?
Fyll i projektmallen och inled en dialog med styrelsen.

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Banner insamling kortare text jpg-1