Skolenkäten

Skolgruppen genomför årligen en enkät för att kartlägga skolsituationen för föreningens medlemmar och för att underlätta för medlemmarna att dela erfarenheter. Det är framför allt föräldrarnas kommentarer till frågorna som har ett mycket stort värde för att förstå vad som fungerar bra och dåligt. Det går däremot inte med någon säkerhet att dra slutsatser om hur det är för alla elever med Downs syndrom utifrån undersökningen.

I skolenkäten 2013, som genomfördes under februari, deltog föräldrar till 70 barn i skolåldern. 75 % har valt att skriva in sitt barn i särskolan, men i o m att en stor andel av särskoleeleverna får sin undervisning i grundskoleklass, så är det totalt 46 % av barnen som undervisas inom grundskolan:

Skolform2013

Eftersom det är relativt fler som har svarat från de lägsta årskurserna där andelen i grundskola är högre, så kan man räkna om resultatet så att de olika årskurserna väger lika: totala andelen i grundskola sjunker då till 22% och andelen i träningsskola ökar till 30%. Det är möjligt att detta ligger närmare den “sanna” fördelningen för alla elever med Downs syndrom, men man kan inte avgöra hur sannolikt det är.

Byten mellan skolformer och klasstyper är i allmänhet enkelriktade, från grundskola via integrering mot segregerad särskola, så om man vill upptäcka någon förändring mot den inkludering som är målet för FN-konventionen, så bör det märkas bland elever i år 1. Andelen förstaårs-elever som inte skrivits ur grundskolan var 50% i 2013 års enkät mot 45% i den förra .

Av kommentarerna 2013 framgår, liksom i tidigare enkäter, att många föräldrar upplever att de behöver vara mycket aktiva för att deras barn skall få det stöd och de utmaningar som de behöver. Det återstår mycket förändring innan elever med Downs syndrom får den utbildning de har rätt till, och innan grund och särskolan lever upp till syftet att

  • ge eleverna kunskaper och värden
  • utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa
  • bidra till personlig utveckling
  • förbereda eleverna för aktiva livsval
  • ligga till grund för fortsatt utbildning
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap
  • och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Men det finns också positiva kommentarer från föräldrarna där man är mycket nöjd med lärarnas och resurspersonalens insatser! Läs mer:

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt