Förskola

Förskolans syfte
Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Förskolan är fr o m 1 juli 2011 en skolform och regleras i den nya Skollagens 8:e kapitel. Läroplanen för förskolan är också reviderad fr o m 1 juli 2011 och kan laddas ner från Skolverket här.

dagisErbjudande av förskola och plats
Förskolan är en av de frivilliga skolformerna och erbjuds barn från ett års ålder om föräldrarna har behov av det. I 7 § och 14 § står det att barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska erbjudas förskola även i andra fall, eller i större utsträckning, än som normalt erbjuds (till exempel när föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga) samt att plats skall tilldelas skyndsamt. För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får avgiften avse bara den del som överstiger 15 timmar i veckan (16 §).

Särskilt stöd
“9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.”

Barn med Downs syndrom har nästan alltid en försenad språkutveckling och behöver särskilt stöd för att klara kommunikationen på förskolan och för att utveckla sitt språk. Barn med Downs syndrom behöver visuellt stöd för att lära sig tala och oftast använder man tecken som förstärkning till talet i förskolan. I flera andra länder börjar man med förberedande lästräning under förskoleåren, för att utveckla talet och för att barnet skall vara på god väg att läsa vid skolstart.

Svenska Downföreningens Utbildningsenkät:

Guider och handledningar – språk

Guider och handledningar inom området Språk och kommunikation listas på en egen sida!

Guider och handledningar

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761