Hälsa

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition är hälsa “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”,

Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som “… den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /…/ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /…/ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

Hälsan beror alltså av hela livssituationen.

Svenska Downföreningen arbetar med att påverka samhället att tillgodose alla de mänskliga rättigheterna för personer med Downs syndrom/Trisomi 21.

Jämlik vård och habilitering.

Utbildning och sysselsättning.

Aktiv fritid med kultur och idrott.

 

Svenska Downföreningen jobbar med idrottsrelaterade ämnen under namnet Team 21.

 

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Bankgiro: 5423-7342 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761

  • Senaste nytt