Om Lika värde-kampanjen

En årlig kampanj

Svenska Downföreningen arrangerar den årliga kampanjen LIKA VÄRDE för att få fler att stå upp för mänskliga rättigheter samt samla in pengar till fortsatt forskning och kunskapsspridning kring Downs syndrom.

I mars genomför vi: ROCKA SOCKORNA och då ska vi få så många som möjligt att ta på sig olika strumpor och på det sättet stå upp för människors lika värde och rättigheter. Den 21 mars uppmärksammas FN:s Världsdag för Downs syndrom – då rockar vi extra mycket.

I augusti slår vi ett slag för att uppmärksamma mänskliga rättigheter. Företag och organisationer kan välja mellan flera olika sätt att medverka och det finns många möjligheter att skräddarsy aktiviteter för just ditt företag

Bakom kampanjen står Svenska Downföreningen tillsammans med sina 17 lokala avdelningar och några huvudpartners: Fotografiska Museet, Aftonbladet och Schibsted.

Huvudbudskap
Alla människor är olika men lika mycket värda och har samma rättigheter.

Vi ska skapa en kampanj där alla huvudpartners känner att de genom sin medverkan bidrar till ett bättre samhälle. Utgångspunkten är:
FN:s Funktionsrättskonvention – som förstärker och förtydligar
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och dess efterföljande konventioner
 ur ett funktionsrättsperspektiv. 
FN:s Agenda 2030: Globala målen för en hållbar utveckling.

Vi kommer arbeta för att främja mänskliga rättigheter och allas lika värde. Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällets alla delar utifrån sina egna förutsättningar.

Underbudskap
Alla människor med Downs syndrom är också olika varandra och ska ha samma värde och rättigheter som alla andra.

Kampanjens syfte

Att skapa engagemang och samla in pengar till forskning och utvecklingsarbete om Downs syndrom, öka kunskapen och motverka fördomar samt genomföra opinionsbildande insatser för att personer med Downs syndrom ska kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för delaktighet, jämlikhet och självbestämmande, utifrån var och ens individuella förutsättningar

Mål med kampanjen

Ge anslag till forskning och utvecklingsarbete kring Downs syndrom
Downs syndrom är fortfarande relativt outforskat och viktiga områden att satsa på är till exempel: Tidiga insatser, inlärning kring språk och pedagogik, inkludering, läkemedel anpassade för målgruppen, frågeställningar om syskonrelationer och förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

Öka kunskapen och motverka fördomar om Downs syndrom
– Öka kunskapen och sprida erfarenheter om hur det kan vara att leva med Downs syndrom.
– Motverka fördomar om Downs Syndrom samt påverka medierna så att de skildrar personer med Downs Syndrom på ett nyanserat och relevant sätt.

Opinionsbildning
Genomföra allmänna opinionsbildande insatser för att personer med Downs Syndrom ska kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för delaktighet, jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.
Det behövs specifik opinionsbildning gentemot politiker och myndigheter, så att de följer beslutade lagar, regler, vårdprogram, policys, konventioner, deklarationer och andra styrdokument samt talar om vad de har för ansvar gentemot personer med Downs syndrom.

Aktiviteter
Genom föreningens 17 lokala avdelningar kommer det ske aktiviteter i hela landet. De är med på aktiviteter som till exempel fotbollsmatcher och handbollsmatcher. Det arrangeras medlemsmöten, tävlingar, debatter, konferenser, insamlingar på gator och torg, konserter och firande av Världsdagen för Downs syndrom 21 mars.

Hit går pengarna

Alla insamlade medel går till Downs Syndrom-fonden för att
– Ge anslag till forskning och utvecklingsarbete kring Downs syndrom
– Öka kunskapen och motverka fördomar om Downs syndrom
– Genomföra opinionsbildande insatser för att personer med Downs Syndrom ska kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för delaktighet jämlikhet och självbestämmande utifrån var och ens individuella förutsättningar.

Fonden har eget swish- och kontonummer och medlen hålls separerade från föreningens övriga ekonomi. Svenska Downföreningens revisorer kontrollerar att insamlade medel går till ändamålet. Fonden är under uppbyggnad.
Om ansökningar mm se Downs Syndrom-fonden.

  • Svenska Downföreningen | Linnégatan 75, 114 60 Stockholm| Telefon: 08-730 48 25 | E-post: info@svenskadownforeningen.se | Swish: 123 634 52 35 | Plusgiro: 13 595-4 | Organisations.nr: 802411-5761